Published: 2014-03-24

ปัญหาและการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อในสามจังหวัดชายแดนใต้

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, อุทิศ สังขรัตน์, ปัญญา เทพสิงห์

81-103