ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ Sufficiency Economy Philosophy and Economic Management

Main Article Content

ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

Abstract

     บทความนี้กล่าวถึงการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างมีคุณภาพ  การบริหารจัดการปัจจัยทุนสี่ประเภทอันได้แก่ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ และทุนสังคมจึงมีความสำคัญมาก  การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน ประกอบกับหลักคุณธรรมและความรู้ มาใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยทุนทั้งสี่จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  ในด้านความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น  ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  เนื่องจากบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997-1998 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยขาดความพอประมาณ ความรู้ ความรอบครอบและคุณธรรม  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาครัฐที่จะกำหนดนโยบายการบริหารเศรษฐกิจภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้บรรลุความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพของประชาชน 

Article Details

Section
Articles