Published: 2012-09-13

การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, นฤมล สอาดโฉม, วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

119-157