การประมาณการวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

Main Article Content

พิริยะ ผลพิรุฬห์

Abstract

    รายงานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการประมาณวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย จากผลที่ได้พบว่า วัฏจักรในช่วงของขาขึ้นกินเวลาประมาณ 22.25 เดือน ในขณะที่วัฏจักรในช่วงขาลงกินเวลาที่นานกว่าคือ 44 เดือน โดยทั้งวัฏจักรหนึ่งตั้งแต่จุดต่ำสุดจนถึงจุดต่ำสุดกินเวลาประมาณโดยเฉลี่ย 69.25 เดือน โดยตัวแปรที่ชี้นำที่มีนัยสำคัญต่อวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ได้แก่ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปริมาณเงิน (M2) ดัชนีหลักทรัพย์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อแก่ผู้ซื้อบ้าน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ที่ประมาณการออกมาได้กับวัฎจักรเศรษฐกิจของประเทศไทยพบว่า ในช่วงเวลาขาขึ้น วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์จะเป็นตัวนำวัฏจักรเศรษฐกิจประมาณ 14.3 เดือน แต่ทว่า ในช่วงขาลงกลับพบว่าผลที่ได้กลับแตกต่างจากการศึกษาชิ้นอื่นที่ทำในกรณีศึกษาของต่างประเทศก็คือ วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเป็นตัวนำวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสองครั้งหลังคือในช่วงปี ค.ศ.1980 และปี ค.ศ.1997 นั้นต่างเกิดขึ้นจากวิกฤตการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ในขณะที่การถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาอื่น ๆ พบว่า วัฏจักรเศรษฐกิจในช่วงขาลงกลับเป็นตัวนำวัฎจักรอสังหาริมทรัพย์

Article Details

Section
Articles