ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์

Main Article Content

เดชา เดชะวัฒนไพศาล
มณีนุช จันทร์เที่ยง
วรกัญญา ตันติไวทยกุล
อัจจญา อภิวาท

Abstract

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในองค์กร โดยมุ่งศึกษาถึงอิทธิพลด้าน “สภาพแวดล้อมในการทำงาน” ซึ่งเป็นบริบทระดับองค์กร (Contextual Factor) ที่จะเอื้ออำนวยต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร และ “คุณลักษณะส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นบริบทระดับปัจเจกบุคคล (Personal Factor) ที่ส่งผลต่อระดับการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ       ที่กำลังศึกษาการบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการจำนวน 289 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความกดดันจากปริมาณงาน การสนับสนุนให้มีอิสระในการทำงาน และการสนับสนุนความรู้และทักษะในการทำงานส่งผลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นพบว่าความกล้าเสี่ยงและด้านความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในและระดับความคิดสร้างสรรค์ และจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า องค์กรสามารถช่วยพัฒนาระดับความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรได้ โดยพิจาณาถึงการสร้างหรือปรับทัศนคติขอบบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความกล้าเสี่ยงที่จะลงมือคิดและปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนการบริหารหรือส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการมอบหมายงานให้มีปริมาณงานและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม

Article Details

Section
Articles