Published: 2012-10-07

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์

เดชา เดชะวัฒนไพศาล, มณีนุช จันทร์เที่ยง, วรกัญญา ตันติไวทยกุล, อัจจญา อภิวาท

1-33

สมรรถนะของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการประมงร่วม Competency of Small-Scale Fisher Networks in Fishery Co-Management

ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ธีรเดช ฉายอรุณ, เนาวรัตน์ พลายน้อย, กังวาลย์ จันทรโชติ

91-115