๕ สุดยอดองค์การแห่งนวัตกรรมของไทย: ความแตกต่างภายใต้ความคล้ายคลึงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Five Innovative Organizations of Thailand: The Differences in Similarity of Human Resource Management

Main Article Content

พยัต วุฒิรงค์

Abstract

นวัตกรรมองค์การได้รับความสนใจจากองค์การต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกดดันให้องค์การต้องพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมจำเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องและสอดประสานกันเพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขึ้น หากองค์การใดมีการใช้วิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน องค์การนั้นจะมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมลดลง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การแห่งนวัตกรรมของไทย ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกองค์การที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า องค์การแห่งนวัตกรรมของไทยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมที่ชัดเจน รวมถึงมีการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลตามสถานการณ์ส่งผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างไรก็ตามภายใต้ความคล้ายคลึงดังกล่าว องค์การแห่งนวัตกรรมของไทยมีกระบวนการในวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่างกันภายใต้กระบวนการรับคนเข้าดำรงตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลตามสถานการณ์ ดังนั้นก่อนที่องค์การจะเริ่มต้นการมุ่งสู่องค์การแห่งนวัตกรรม องค์การต้องปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะขององค์การ

Article Details

Section
Articles