ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ The Risk Factors are Related to Thai Muslim Youth’s Aggressive Behavior in the Three Southern Border Provinces of Thailand

Main Article Content

เกษตรชัย และหีม
ดลมนรรจน์ บากา

Abstract

    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,320 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์และโปรแกรมเอ็กซสแต็ท เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าการทดสอบไคสแควร์ ค่าอัตราส่วนอ็อด และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โลจีสติก

ผลของการวิจัยพบว่าเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพฤติกรรมก้าวร้าวจำนวนร้อยละ 22.3 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มี 5 ตัวแปร ได้แก่
การเห็นพ่อแม่ทะเลาะตบตีกัน การอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลาม ระดับความรู้ด้านศาสนา ระดับการปฏิบัติศาสนกิจ และประเภทเกมที่ชอบเล่น

กลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสมีพฤติกรรมกรรมก้าวร้าวสูงได้แก่ เยาวชนที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะตบตีกันเป็นประจำ (1.25 เท่า) เยาวชนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลามระดับน้อย (2.09 เท่า) และระดับ
ปานกลาง (1.64 เท่า) เยาวชนที่ไม่ได้เรียนศาสนา (2.40 เท่า) เยาวชนที่มีการปฏิบัติศาสนกิจระดับน้อย (1.52 เท่า) และเยาวชนที่ชอบเล่นเกมต่อสู้/บู๊ล้างผลาญ (1.22 เท่า)

Article Details

Section
Articles