การค้าระหว่างประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวหรือไม่?: กรณีศึกษาจากประเทศคู่ค้าของไทย

Main Article Content

วิภาพร ชัยสัมพันธ์สกุล
พิริยะ ผลพิรุฬห์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาหาความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศต่ออุปสงค์ของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลของประเทศคู่ค้าจำนวน 207 ประเทศ จากการศึกษาพบว่า การเปิดการค้าระหว่างประเทศ (Trade Openness) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณนักท่องเที่ยว โดยสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยในระยะสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.046 และในระยะยาวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.807 ในขณะที่การนำเข้าจากประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยในระยะสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.029 และในระยะยาวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.592 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนนโยบายการการค้าระหว่างประเทศของประเทศที่จะส่งผลดีต่อการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับประเทศในระยะยาว  

Article Details

Section
Articles