สภาพและปัญหาในการจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทยมุสลิม ชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Main Article Content

รชดี บินหวัง
เกษตรชัย และหีม

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทยมุสลิมชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก และเพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทยมุสลิมชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้นำศาสนา 18 คน ผู้นำท้องถิ่น 4 คน เยาวชนมุสลิม 15 คน และผู้ปกครองเยาวชนที่ใช้สารเสพติด 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําเนื้อหาที่ได้มาเขียนเรียบเรียงพรรณนา อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยถ้อยคําที่ต่อเนื่อง สละสลวยและครอบคลุมกรอบการวิเคราะห์ที่ได้กําหนดไว้

     ผลการวิจัยด้านสภาพปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทยมุสลิมชุมชนบ้านดอนขี้เหล็กนั้นอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วง เยาวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสพสารเสพติด โดยใช้สารเสพติดชนิดที่หาง่ายในพื้นที่ ได้แก่ บุหรี่ น้ำกระท่อม กัญชา ยาไอซ์ และยาบ้า ตามลำดับ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อผู้เสพเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป พบว่าสาเหตุที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดนั้นเกิดจากปัจจัยด้านครอบครัวที่ไม่ดำเนินชีวิตตามหลักวิถีอิสลาม ด้านผู้ปกครองไม่เข้าใจวิธีการอบรมเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านชุมชนมีแหล่งจำหน่าย และสถานที่เสพยาที่เอื้อต่อการเสพสารเสพติดของเยาวชน ด้านกลุ่มเพื่อนที่มั่วสุมกับสารเสพติด รวมทั้งเยาวชนในชุมชนขาดความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

     ส่วนปัญหาด้านการจัดการปัญหายาเสพติดที่ผ่านมานั้นพบว่า ชุมชนมุ่งแก้ปัญหาเพื่อสนองนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีข้อมูลในด้านสถานการณ์ปัญหาที่ชัดเจน มีข้อจำกัดในด้านเวลา เน้นความสำเร็จเชิงปริมาณ รวมทั้งมุ่งใช้อำนาจกฎหมายจัดการกลุ่มผู้ค้าผู้เสพในชุมชน โดยการจับ ปรับ กัก ขัง อาจทำให้สามารถแก้ปัญหาไปได้ในช่วงขณะได้ แต่ระยะยาวชุมชนไม่สามารถป้องกันพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุเทาลงได้  แต่กระนั้น ยิ่งทำให้ปัญหาเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

Article Details

Section
Articles