Published: 2016-04-18

การวิเคราะห์ปัจจัยและความยืดหยุ่นของปัจจัยในการเลือกรูปแบบ การขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ

อำพล นววงศ์เสถียร, สุรัตน์ จันทองปาน, ฎาฎะณี วุฒิภดาดร, สิทธิชัย ฝรั่งทอง, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

109-135

การรับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

นลินี พานสายตา, นิตินัย รุ่งจินดารัตน์, ปรีชา วิจิตรธรรมรส

136-157