ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้อาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

ศิริพร เพ็งจันทร์

Abstract

    การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกันในพื้นที่หมู่ 1 บ้านไอกูบู (มุสลิม) หมู่ 6 บ้านควน (พุทธ) และ หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง (ผสม) ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม และวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า หมู่ 6 บ้านควน (พุทธ) มีระดับความคิดเห็นสูงสุดต่อการใช้อาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความกลัว และหมู่ 1 บ้านไอกูบู(มุสลิม) มีระดับความคิดเห็นระดับสูงสุดต่อการใช้อาวุธปืนเพื่อสร้างความไว้วางใจ  และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าการใช้อาวุธปืนนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ได้ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลควรยกเลิกนโยบายการสนับสนุนอาวุธปืนในพื้นที่ 

Article Details

Section
Articles