ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของพันธะสัญญาทางใจของพนักงานจ้างภายนอก

Main Article Content

เดชา เดชะวัฒนไพศาล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพันธะสัญญาทางใจ และศึกษาพันธะสัญญาทางใจในบทบาทของปัจจัยส่งผ่าน (Mediating Factor) ไปยังความตั้งใจลาออก ซึ่งเป็นตัวแปรพยากรณ์หรือปัจจัยเชิงผลลัพธ์ของพันธะสัญญาทางใจ ตามแนวคิดของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ผ่านกลุ่มตัวอย่างพนักงานจ้างภายนอกที่ได้รับการจ้างเหมา (Outsourcing) ให้เข้ามาปฏิบัติงานด้านเอกสาร บันทึกข้อมูล ธุรการ และต้อนรับให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรผู้ว่าจ้าง ผ่านบริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ รวมจำนวน 156 คน ผลการวิจัยพบว่าพันธะสัญญาทางใจช่วยลดความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานเหล่านี้ นอกจากนี้ พันธะสัญญาทางใจยังมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความตั้งใจลาออกด้วย ซึ่งอธิบายได้ว่าการที่พนักงานจ้างภายนอกรับรู้ได้ว่าค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับมีความเหมาะสมหรือคุ้มค่ากับงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้พนักงานจ้างภายนอกเหล่านี้เกิดพันธะสัญญาทางใจในการทำงานร่วมกับองค์กรผู้ว่าจ้าง ที่สำคัญ พันธะสัญญาทางใจของพนักงานจ้างภายนอกที่เกิดจากความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้นนำไปสู่ความตั้งใจหรือความคิดที่จะลาออกจากงานที่น้อยลง

Article Details

Section
Articles