ความสำคัญของการส่งต่อการผลิตและการรับช่วงการผลิต

Main Article Content

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

Abstract

     บทความนี้นำเสนอความสำคัญของการส่งต่อการผลิตและการรับช่วงการผลิต โดยเป็นการอธิบายถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการตัดสินใจส่งต่อการผลิต ลักษณะการส่งต่อการผลิตและการรับช่วงการผลิต การพัฒนาตนเองมาเป็นผู้รับช่วงการผลิต และข้อดีของการเป็นผู้รับช่วงการผลิต อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนระบบการส่งต่อและการรับช่วงการผลิต ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจากภาครัฐ ซึ่งภาครัฐควรจะให้ความสนใจมากกว่านี้ เช่น การรวบรวมข้อมูลผู้รับช่วงการผลิต การฝึกอบรมทักษะแรงงานด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และการกำหนดนโยบายเพื่อการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ในอนาคต  

Article Details

Section
Articles