ความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาเซียน: ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

ชิตพล กาญจนกิจ

Abstract

   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของอาเซียนในปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงความจำเป็นในการที่ต้องมียุทธศาสตร์อาเซียนในการจัดกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย   ระบบกฎหมายภายใน  และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558   ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงจำเป็นต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐอาเซียนควรกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อลดข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอาเซียนให้มากขึ้น

Article Details

Section
Articles