Published: 2016-09-06

การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติด้านอัคคีภัยของกลุ่มผู้สูงวัยไทย

ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

194-220

บทบรรณาธิการ

วิสาขา ภู่จินดา