การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ กรณีศึกษาพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

Abstract

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ กรณีศึกษาพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ เกษตรกร จำนวน 115 คน ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฯ เท่ากับ 133,329,551.40 บาท เมื่อนำไปคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ได้เท่ากับ 5.73  และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่ากับ ร้อยละ 22.16 ผลการคำนวณสรุปได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมากกว่าหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการฯ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และเมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวใน 17 กรณีจะพบว่า โครงการฯ ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน

Article Details

Section
Articles