การประยุกต์หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

Main Article Content

ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์

Abstract

     บทความนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ ทบทวน ติดตามความก้าวหน้า และสถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยต่างๆ ที่นำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ในบทความจะประกอบด้วย แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณที่เป็นรูปธรรม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตแป้งมันสำปะหลังได้พิจารณาใช้ประโยชน์ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก เนื่องจากปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าได้นำมาตรการกีดกันที่มิใช่การค้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีกลยุทธ์ในการปรับตัวอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางและนโยบายที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนของไทยในการเตรียมพร้อมและรับมือกับกระแสการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Article Details

Section
Book Review