ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Main Article Content

สุมาพร แพงวงค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยที่มีต่อการบริหารงานบุคคล  2) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 4) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชากรคือข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 1,617 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 คน โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และแบ่งสัดส่วนด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ เพื่อกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.988 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านผลการปฏิบัติงาน และด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านแรงจูงใจไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และ 4) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คือ ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และใช้หลักการมีส่วนร่วมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานในสถานศึกษา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aonphum, C. (2019). Factors Affecting Personnel Management of Educational Institution

Administrators. under the district office Primary Education, Nakhon Sawan District 1.

Thesis of the Master of Education Program in Academic Program educational administration Nakhon Sawan Rajabhat University.

Boonrit, N. (2015). Factors Affecting Performance of Personnel. administrative organization

Chonburi Province. Master of Business Administration Thesis Department of Public Management, College Commerce, Burapha University.

Chaemchaeng, P. (2011). The teachers' opinions towards the administration according to the good governance of the administrators of secondary schools in Banphot Phisai District. Nakhon Sawan Province. Master's Degree Program Thesis Department of Public Administration graduate school Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Charoenpho, M. (2018). Efficiency of personnel management in Buddhist schools under Nakhon Sawan Provincial Administrative Organization. Master's Degree Program Thesis Department of Educational Administration graduate school Chulalongkornrajavidyalaya University.

Dangbusdee, P. (2015). A study of the condition of personnel management according to the principles of good governance of school administrators. Kalasin Primary Educational Service Area District Office2.

Jangsangthong, R. (2016). The application of good governance in personnel management according to the opinions of school administrators and teachers. Under the Saraburi Primary Educational Service Area Office. Master of Education Program Thesis Department of Educational Administration Thepsatri Rajabhat University.

Kaewbandon, J. (2017). Efficiency of personnel management of a tire repair factory. independent research courseMaster of Public Administration Department of Public Administration Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.

Lanpok, W. (2017). Personnel administration of Wat Ratbamrung School. (Sawairat Upatham). Independent Research Master of Education Program Program in Educational Administration, Plan B, Master's Degree Level.

Ministry of Education. (2007). Approaches to decentralization of administration and education management. Board of Education Area Office and Educational Institutions according to the law of the Ministry Criteria and methods for decentralized administration and management of education. Bangkok : Community Agricultural Cooperatives of Thailand.

Ministry of Education. (2010). National Education Act Relating to Personnel Administration (No. 3). Bangkok: Author.

Sangkansan, K. (2015). Factors Affecting Personnel Management of Educational Institutions Under the Office of Secondary Education Service Area 24, Kalasin Province. Master's Degree Program Thesis Department of Educational Administration Mahasarakham University.