Vol. 19 No. 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

					View Vol. 19 No. 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
   

 

 

 


วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

MUT Journal of Business Administration

 

บทบรรณาธิการ

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2565 ถือเป็นปีที่ 19 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

สำหรับวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 8 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการและความตั้งใจจะซื้อสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดโดยผู้บริโภคจีน  อิทธิพลของการบริหารต้นทุนคุณภาพต่อผลการดำเนินงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศไทย กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อการรับรู้ของผู้บริโภค บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาแบบจำลองเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของภาวะผู้นำของผู้ประกอบการของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut

            ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล         (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป

                                                                           

 บรรณาธิการ

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

Published: 2022-12-23