ความรับผิดชอบและจริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่และความมุ่งมั่นที่จะ:
- รักษาความเป็นอิสระและเสรีภาพของกองบรรณาธิการ
- สนับสนุนกองบรรณาธิการในการดำเนินงานด้านวารสารอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส
- รักษาความแม่นยำและความโปร่งใสทางด้านเนื้อหาวิชาการ ซึ่งรวมไปถึงแก้ไขหรือการถอดถอนบทความเมื่อมีความจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
- รับรองว่าผลงานนั้นเป็นผลงานของตนเอง ไม่ลอกเลียนหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
- รับรองว่าผลงานนั้นไม่ได้รับการตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
- ในกรณีที่ข้อมูลในการเขียนนำมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (รวมไปถึงการอ้างอิงผลงานของตนเอง) จะต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องและครบถ้วน
- รับรองว่าผลงานจะต้องไม่ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้อื่น รวมไปถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิทางปัญญา
- รับรองว่าข้อมูลในผลงานเป็นข้อมูลจริง ไม่สร้างหรือบิดเบือนข้อมูลเท็จ
- รับรองว่าข้อมูลในผลงานเป็นของตัวเอง หรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเผยแพร่
- ต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อบังคับในเรื่องจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์และสัตว์อย่างถูกต้องในกรณีที่ผลงานมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ผู้ประพันธ์จะต้องติดต่อบรรณาธิการเพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลเมื่อค้นพบไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการเผยแพร่ผลงาน
- ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องผู้นิพนธ์อย่างเคร่งครัด โดยชื่อผู้นิพนธ์ทุกชื่อที่ปรากฏในบทความจะต้องได้รับการยินยอมและจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในผลงานอย่างแท้จริง

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินผลงาน
- ประเมินผลงานด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ
- รักษาความลับของกระบวนการประเมินผลงาน
- แจ้งเตือนให้กองบรรณาธิการทราบหากมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ประเมินและผู้นิพนธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
- รักษาและส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร ตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำซ้อน และการลอกเลียนผลงานวิชาการ
- ส่งเสริมความเท่าเทียม ยุติธรรม และขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการทำงาน
- กำกับดูแลและดำเนินการเพื่อบังคับใช้นโยบายต่าง ๆ ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
- รับรองความลับและความโปร่งใสของกระบวนการประเมินผลงาน
- ยึดถือมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลในการทำงานในฐานะกองบรรณาธิการ มีการวางแผนไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการต่าง ๆ
- ทำงานร่วมกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และคณะกรรมการในกองบรรณาธิการ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปราศจากอคติตามหลักจริยธรรมการตีพิมพ์