Focus and Scope

วารสารพัฒนาสังคม (Journal of Social Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้าน ทฤษฎี ผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาต่างๆ ในการพัฒนาบุคคล/ครอบครัว หน่วยงาน/องค์การ ชุมชน และสังคม ผลงานทั้งทางวิชาการและงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และปรับประยุกต์ให้เกิดความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการที่มีเสริมสร้างการบริหารการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  ครอบคลุมเนื้อหาจิตวิทยาสังคม/องค์การ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาสายวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อวิถีชีวิตและการจัดการของมนุษย์

กอง บรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม เปิดรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประเภท บทความวิจัย(Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)  จากผู้สนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) คณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบันฯ
2) นักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3) บุคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สนใจงานวิชาการในองค์กรต่างๆ                                   4) ชุมชนที่มากด้วยประสบการณ์ และประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน

โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

การส่งบทความ 

การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม สามารถส่งทางที่อยู่อีเมล์  jsdnida@hotmail.com พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่ระบุรายละเอียดของผู้เขียนบทความ (Author(s)) ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่งและสังกัด หรือวุฒิการศึกษาสูงสุด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) ให้ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ต้นฉบับดังกล่าวมาจากหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือหลักสูตร การศึกษา โปรดระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน อนึ่ง ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งมาจะต้องไม่ระบุชื่อผู้เขียนบทความ

 

ทั้ง นี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-727-3095 โทรสาร 02-377-6764

 

นโยบายการพิจารณาบทความ

บท ความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมจะได้รับการประเมินจากกอง บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์การพิจารณาและระยะเวลาดังต่อไปนี้

  • บท ความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณค่าทางวิชาการในสห สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และต้นฉบับของบทความเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ) โดยกองบรรณาธิการจะดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเบื้องต้น ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับบทความ
  • บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินเนื้อหาโดยละเอียด จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ตามที่กองบรรณาธิการกำหนด โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้เสนอบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เสนอบทความที่ไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมข้อพิจารณาในการแก้ไข (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์
  • บท ความที่ผ่านการประเมินขั้นต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณาความถูก ต้องตามหลักวิชาการในขั้นสุดท้ายจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ ประเมินบทความ (หากมีการร้องขอ) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาบทความ ภายหลังจากได้รับการแก้ไขบทความภายในระยะเวลา 2 – 4  สัปดาห์

ทั้ง นี้ ผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเนื้อหาและ/หรือรูปแบบของต้นฉบับบทความ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

การเตรียมต้นฉบับ 

ต้น ฉบับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร .doc ของ Microsoft Word หรือเทียบเท่า หากต้นฉบับประกอบด้วยภาพ ตาราง หรือสมการ ให้ส่งแยกจากไฟล์เอกสาร ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ ในสกุล .pdf .jpg .gif หรือ .bmp ความยาวของต้นฉบับต้องไม่เกิน 15 หน้า (รวมบทคัดย่อ ภาพ ตารางและเอกสารอ้างอิง) ต้นฉบับบทความควรมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

ชื่อบทความ      ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ         ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำ

คำสำคัญ         จำนวน 3 – 5 คำ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหา            เป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร UPC ขนาด 14 หรือขนาดเทียบเท่า และให้มีหัวข้อได้ไม่เกิน 3 ลำดับ ได้แก่ ลำดับแรก เช่น บทนำ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ลำดับที่สองใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา และลำดับที่สามใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวเอียง

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

          การอ้างอิง       รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม – ปี ตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA) การเขียนการอ้างอิงให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันทั้งหมด สำหรับการอ้างอิงเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ให้ถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีการถอดอักษรแบบถ่ายเสียง (transcription) ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน

ภาพ ตาราง และสมการ  ส่วน ของต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 140 x 210 มม. รูปแบบ gray-scale มีระดับความเข้มที่เหมาะสม ตัวอักษรในภาพและตารางให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ ตารางและสมการจะต้องมีชื่อกำกับ ได้แก่ “ภาพที่ 1: ตรงกลางด้านล่างของภาพ”, “ตารางที่ 1: ชิดขอบซ้ายด้านบนของตาราง” และ “(1)” ชิดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ รวมทั้งแหล่งที่มา (ถ้ามี) ด้านล่างของภาพหรือตาราง และให้ระบุตำแหน่งอ้างอิงในบทความ เช่น <ภาพที่ 1>, <ตารางที่ 1> หรือ <สมการที่ 1> 

การจัดรูปแบบอื่น ๆ 

  • ลำดับ ตัวเลขที่เป็นหัวข้อให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายจุด เช่น 1. และ 2. ลำดับตัวเลขภายในข้อความ ให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ เช่น 1) และ 2)
  • เครื่องหมายแสดงข้อย่อย ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ
  • การ เยื้องย่อหน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบทความ กล่าวคือ ให้เยื้องลำดับละ 10 มม. ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงการเยื้องหลังเครื่องหมายหรือตัวเลขแสดงหัวข้อ

 

Publication Frequency

2 เล่มต่อปี คือ เดือนเมษายน  และ เดือนตุลาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.