จุดมุ่งหมายและขอบเขต
วารสารพัฒนาสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาบุคคล ครอบครัว องค์การ ชุมชน และสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนกองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม เปิดรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ จากผู้สนใจที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

การส่งบทความ
การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ให้ส่งผ่านระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทาง URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd พร้อมแนบไฟล์แบบนำส่งบทความ ระบุรายละเอียดของผู้เขียนบทความ ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่งและสังกัด หรือวุฒิการศึกษาสูงสุด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความให้ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือหลักสูตรการศึกษา โปรดระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-727-3105 มือถือ 06 3887 0555 โทรสาร 02-377-6764

นโยบายการพิจารณาบทความ
บทความที่เสนอจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
• บทความที่เสนอจะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณค่าทางวิชาการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และต้นฉบับของบทความเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/formandreferance) โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความเบื้องต้น ภายในระยะเวลา 15 - 20 วัน หลังจากได้รับบทความ
• บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามที่กองบรรณาธิการกำหนด โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้เสนอบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เสนอบทความที่ไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) โดยจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบภายใน 45 วัน
• บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการในขั้นสุดท้ายจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (หากมีการร้องขอ) โดยจะแจ้งผลการพิจารณาภายหลังจากได้รับการแก้ไขบทความภายใน 15 - 30 วัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเนื้อหาและ/หรือรูปแบบของต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

• บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ใช่ความรับผิดชอบของทางกองบรรณาธิการ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์