รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมที่เป็นมาตรฐานสากลมี หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมกับ สาขาวิชาที่แตกต่างกัน รูปแบบ APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา นิยมใช้กับ สาขาวิชา สังคมศาสตร์ ชีววิทยา ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสาขาวิชาทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียน การสอนของสถาบัน สำนักบรรณสารการพัฒนาจึงได้รวบรวมข้อมูลการอ้างอิงและการเขียน รายการอ้างอิงแบบAPA โดยยึดหลกัจากหนังสือ Publication manual of the American Psychological Associationฉบับ พิมพ์ คร้ังที่ 6 และจากเว็บไซต์ต่างๆจัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการอ้างอิงและการเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมแบบ APA และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันและผู้สนใจทั่วไป คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง