Contact

โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

คณะพ้ฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช

ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

Principal Contact

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
คณะพ้ฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Phone +66 27273105

Support Contact

นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม
Phone +66 27273105