บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบ้น จำนวน 3 ท่าน (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564) ตามที่กองบรรณาธิการกำหนด โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้เสนอบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เสนอบทความที่ไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) ทั้งนี้ วารสารพัฒนาสังคม จะเริ่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จำนวน 3 ท่าน ตั้งแต่วารสารพัฒนาสังคม ฉบับปีที่ 23 เล่มที่ 2 (ตุลาคม 2564) เป็นต้นไป