- วารสารพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน และ ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม) - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมทุกเรื่อง ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ใช่ความรับผิดชอบของทางกองบรรณาธิการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - การนำบทความในวารสารนี้ไปเผยแพร่สามารถกระทำได้โดยระบุแหล่งอ้างอิงจาก “วารสารพัฒนาสังคม”