ความเปราะบางของครัวเรือนในเมืองอุดรธานี ภายใต้บริบทการขยายตัวของเมือง*

Main Article Content

บัวพันธ์ พรหมพักพิง Buapun Promphakping

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณาและวิเคราะห์ความเปราะบางของผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองอุดรธานี โดยแบ่งความเปราะบางของครัวเรือนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ความเปราะบางในการดำรงชีพ ความเปราะบางด้านอาหาร ความเปราะบางเกี่ยวกับน้ำ ความเปราะบางทางด้านสุขภาพ ความเปราะบางด้านเครือข่ายทางสังคม และความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติ การเก็บข้อมูลดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามสำรวจครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในเทศบาลนครอุดรธานีและเทศบาลตำบลหนองบัว ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนในเมืองอุดรธานี มีคะแนนเฉลี่ยความเปราะบางด้านเครือข่ายทางสังคมสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ คะแนนเฉลี่ยความเปราะบางด้านภัยธรรมชาติ คะแนนเฉลี่ยความเปราะบางต่ำที่สุด คือด้านอาหาร


This research aimed to describe and analyze the vulnerability of households in the urban areas of Udon Thani city. The vulnerability of households were classified into 6 aspects; these are vulnerability in the livelihoods, food, water, health, social cultural and natural disaster. The survey approach and structured questionnaires were adopted to collect the data from households residing in Udon Thani city and Nongbua Municipality of Udon Thani province in this study. The obtained data was analyzed by using the descriptive statistics. The results of this study found that the highest overall means of the vulnerability was the social cultural aspect, followed with the natural disaster respectively. The lowest overall means was the food vulnerability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Buapun Promphakpingบ. พ. (1). ความเปราะบางของครัวเรือนในเมืองอุดรธานี ภายใต้บริบทการขยายตัวของเมือง*. Journal of Social Development, 19(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/100937
Section
บทความวิจัย Research Article