การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการรุนแรง ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

Main Article Content

ธิดารัตน์ นงค์ทอง Tidarat Nongthong
พิมพา ขจรธรรม Pimpa Kachondham

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของคนพิการรุนแรงทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการกับคนพิการที่ไม่ได้รับบริการ ตัวอย่างในการวิจัยคือ คนพิการรุนแรงทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่จดทะเบียนคนพิการ จำนวน 96 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพรรณา การทดสอบค่าที ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และไคแสควร์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคือ อายุ ระยะเวลาที่มีความพิการ อาชีพ และรายได้ คุณภาพชีวิตของคนพิการที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับคนพิการที่ไม่ได้รับบริการ ข้อเสนอแนะในงานวิจัย คือหน่วยงานที่จัดบริการควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนด้านจิตใจ ด้านปัจจัยเกื้อหนุนการมีอาชีพ การสร้างรายได้ การพัฒนาระบบผู้ช่วยคนพิการให้มีประสิทธิภาพ


This research aimed to study the level of Quality of Life (QOL), the relationship of demographic factors and the QOL of Severe Physical Disabled (SPD). Also, it compared QQL of the person with severe physical disabled who receive with and without the Personal Assistance (PA). The 96 persons with severe physical disabled were the registered subject in this study. The research instruments adopted the interview form and WHOQL–BREF–THAI questionnaire. The descriptive statistics, t-test, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Chi-square test were applied for the data analysis. The found results showed that QOL of SPD was at the moderate level. The demographic factors including age, duration of disability, occupation and income had a significant correlation with the QOL. Additional, the SPD with and without PA and were not significantly different in the mean QOL scores. The research recommended the service agency should focus on the psychological support, occupation support and PA system development effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tidarat Nongthongธ. น., & Pimpa Kachondhamพ. ข. (1). การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการรุนแรง ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว. Journal of Social Development, 19(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/101110
Section
บทความวิจัย Research Article