การศึกษาการกระจายรายได้ในประเทศไทย กรณีศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ทางรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2552 - 2560

Main Article Content

อานนท์ เทพสำเริง

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายรายได้ปี พ.ศ. 2552 – 2560 และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขการกระจายรายได้ของประเทศไทย วิธีดาเนินการวิจัยเป็นรูปแบบเชิงปริมาณ อาศัย
ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของประเทศไทย ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของรัฐบาลยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
เนื่องจาก ปัญหาเรื่องความไม่เชื่อมั่นในการลงทุนประกอบกับหนี้ในภาคครัวเรือนและหนี้สาธารณะ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ค่อนข้างต่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมทางรายได้มีการ
ปรับตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2560 มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก สภาพ
การเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว
หนี้สินในภาคครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 50.7 โดยเพิ่มจาก 116,681 บาท ในปี
พ.ศ. 2550 เป็น 178,994 บาท ในปี พ.ศ. 2560

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เทพสำเริงอ. (2019). การศึกษาการกระจายรายได้ในประเทศไทย กรณีศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ทางรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2552 - 2560. Journal of Social Development, 21(1), 41-58. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/187757
Section
บทความวิจัย Research Article

References

Atkinson, A. B. & Stiglitz, J. E. (1980). Lectures on Public Economics. The United Kingdom:Princeton University Press

National Statistical Office. ( 2009) . Household Socio- Economic Survey 2009. Ministry of Information and Communication Technology, Thailand. [in Thai].

_____________________. ( 2011) . Household Socio- Economic Survey 2011. Ministry ofInformation and Communication Technology, Thailand. [in Thai].

_____________________. ( 2013) . Household Socio- Economic Survey 2013. Ministry of Information and Communication Technology, Thailand. [in Thai].

_____________________. ( 2015) . Household Socio- Economic Survey 2015. Ministry of Information and Communication Technology, Thailand. [in Thai].

_____________________. ( 2017) . Household Socio- Economic Survey 2017. Ministry of Information and Communication Technology, Thailand. [in Thai].

Pattamasiriwat, D. (2016). Unequal Income Distribution in Thailand. Bangkok: [in Thai]. Chulalongkorn University Printing House.

Phongpaichit, P. & Baker, C. (2016). Unequal Thailand: Aspects of Income, Wealth and Power.

Phongpaichit, P. (2014). Toward a more Equitable Thailand. Bangkok: [in Thai]. Matichon.

Piketty, T. , & Goldhammer, A. ( 2014) . Capital in The Twenty- First Century. Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Salverda, W., Nolan, B., & Smeeding, T. (2009). The Oxford Handbook of Economic Inequality. United Kingdom: Oxford University Press.

Sarntisart, I. (2011). Income Distributional Analysis: Measurement and Economic Modelling.

Bangkok: [in Thai]. Chulalongkorn University Printing House.

Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. The United States of America: W.W. Norton & Company.

Suwanmala, C. (2015). Thailand’s Fiscal Democracy. Bangkok: [in Thai]. Chulalongkorn University Printing House.

The Office of the National Economic and Social Development Board. (2011). The Poverty Situation and Inequality of Thailand in 2008. Bangkok: The Social Data-based and
Indicator Development Office.

Thongpakde, N. (2015). Public Economic. Bangkok: [in Thai]. Three LADA Limited Partnership.

Wrasai, P. (2015). Income Inequality and Economic Growth: A Case of Thailand. Bangkok: [in Thai]. Faculty of Economics Thammasat University.

Zucman, G., Fagan, T. L., & Piketty, T. (2015). The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens. Chicago: The University of Chicago Press.