นโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Main Article Content

Li Renliang หลี่ เหรินเหลียง

Abstract

บทคัดย่อ

          ความ มั่นคงด้านอาหารเป็นปัญหาระดับโลก รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารอย่างมาก ได้กำหนดเป้าหมายและแผนรับมือกับปัญหานี้ไว้อย่างรอบด้าน  การ ที่รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการจัดการบริหารความมั่นคงด้านอาหารไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจีน หากยังเป็นคุณูปการต่อชาวโลก บทความบทนี้ได้สรุปผลสำเร็จ เป้าหมาย ความท้าทายและมาตรการทางด้านความมั่นคงด้านอาหารของจีน โดยยึดเอกสาร หนังสือจีนที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการเป็นหลักในการศึกษา

คำสำคัญ: ความมั่นคง;   อาหาร;   นโยบาย;  จีน  

 

 

Abstract

Food security is a global problem. The Chinese government attaches importance to food security significantly, setting goals and plans to deal with this problem comprehensively. The success in the management of food security of Chinese government not only benefit the Chinese people but also contribute to the world. This article summarizes the success, goals, challenges and measures of Chinese government by published Chinese books and officially released documents in the study.

Keywords:  Security; Food; Policy; China

 

Article Details

How to Cite
หลี่ เหรินเหลียง L. . R. (2014). นโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของ สาธารณรัฐประชาชนจีน. Journal of Social Development and Management Strategy, 15(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/25716
Section
บทความวิชาการ Viewpoint