การจัดตั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ: มาตรฐานระหว่างประเทศ และการศึกษาเปรียบเทียบ

Main Article Content

Kritdakorn Wongwuttikul กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กฤษฎากร ว่องวุฒิกุลK. W. (1). การจัดตั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ: มาตรฐานระหว่างประเทศ และการศึกษาเปรียบเทียบ. Journal of Social Development, 14(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29028
Section
บทความวิจัย Research Article