อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

Suphuttra Termkunanon สุพัตรา เติมคุณานนท์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุพัตรา เติมคุณานนท์S. T. (1). อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. Journal of Social Development, 14(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29029
Section
บทความวิจัย Research Article