เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม

Main Article Content

Vutthi Bhathumnavin วุฒฒิ พันธุมนาวิน

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B. (1). เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม. Journal of Social Development, 14(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29032
Section
บทความวิชาการ Viewpoint