กฏหมายสำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทย

Main Article Content

Jaturon Thirawat จตุรนต์ ถิระวัฒน์

Abstract

-th

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จตุรนต์ ถิระวัฒน์J. T. (1). กฏหมายสำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทย. Journal of Social Development, 14(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29033
Section
บทความวิชาการ Viewpoint