การวิจัยเพื่อการพัฒนา: หนทางสู่ความสำเร็จของนักพัฒนา

Main Article Content

Dujdeun Bhanthumnavin ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดุจเดือน พันธุมนาวินD. B. (1). การวิจัยเพื่อการพัฒนา: หนทางสู่ความสำเร็จของนักพัฒนา. Journal of Social Development, 8(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/30677
Section
บทความวิจัย Research Article