การกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

Main Article Content

Surasit Vachurakachon สุรสิทธิ์ วชิรขจร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุรสิทธิ์ วชิรขจรS. V. (1). การกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชน. Journal of Social Development, 8(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/30678
Section
บทความวิจัย Research Article