ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร
Suwimol Piriyatanalai สุวิมล พิริยธนาลัย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุพรรณี ไชยอำพรS. C., & สุวิมล พิริยธนาลัยS. P. (1). ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี. Journal of Social Development, 8(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/30682
Section
บทความวิจัย Research Article