รูปแบบและกระบวนการคอรัปชั่นในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

Main Article Content

Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร
Sirinthip Arunraur ศิรินทร์ทิพย์ อรุณเรื่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุพรรณี ไชยอำพรS. C., & ศิรินทร์ทิพย์ อรุณเรื่อS. A. (1). รูปแบบและกระบวนการคอรัปชั่นในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ. Journal of Social Development, 8(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/30683
Section
บทความวิจัย Research Article