การจัดการป่าด้วยวิถีชุมชน: กรณีศึกษาบ้านเตยงาม ตำบลน้ำสวย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร
Kanchana Thongtua กาญจนา ทองทั่ว

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุพรรณี ไชยอำพรS. C., & กาญจนา ทองทั่วK. T. (1). การจัดการป่าด้วยวิถีชุมชน: กรณีศึกษาบ้านเตยงาม ตำบลน้ำสวย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. Journal of Social Development, 8(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/30685
Section
บทความวิจัย Research Article