เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ และข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่นับถือศาสนาต่างกัน

Main Article Content

Tippawan Kittivibul ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ T. K. (2015). เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ และข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่นับถือศาสนาต่างกัน. Journal of Social Development and Management Strategy, 9(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31221
Section
บทความวิจัย Research Article