ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

Main Article Content

Pirin Khadthipong ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์P. K. (1). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี. Journal of Social Development, 12(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31231
Section
บทความวิจัย Research Article