เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อการพัฒนา

Main Article Content

Vutthi Bhanthumnavin วุฑฒิ พันธุมนาวิน
Dujdeun Bhanthumnawin ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วุฑฒิ พันธุมนาวินV. B., & ดุจเดือน พันธุมนาวินD. B. (1). เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อการพัฒนา. Journal of Social Development, 12(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31233
Section
บทความวิจัย Research Article