บรรณาธิการของวารสารวิชาการ: การจัดการกับบทความวิจัยที่ส่งมา

Main Article Content

Dujdeun Bhanthumnavin ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดุจเดือน พันธุมนาวินD. B. (1). บรรณาธิการของวารสารวิชาการ: การจัดการกับบทความวิจัยที่ส่งมา. Journal of Social Development, 12(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31234
Section
บทความวิชาการ Viewpoint