บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ฺBalanced Scorecard”

Main Article Content

Surasit Vachurakachon สุรสิทธิ์ วชิรขจร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุรสิทธิ์ วชิรขจรS. V. (1). บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ฺBalanced Scorecard”. Journal of Social Development, 12(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31235
Section
บทวิจารณ์หนังสือ Book Review