นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย

Main Article Content

Kittipong Trakoolchokumnuay กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย ด้วยวิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตข้าว จำนวน 6 คน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่มที่เป็นอาหาร จำนวน 15 ตัวอย่างสินค้า  และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว จากร้านค้าปลีกทันสมัย ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกออนไลน์ และวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคคนเมือง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคข้าว คือกลุ่มคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนานวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว คือการเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ และท้ายที่สุดการสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว คือการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร

คำสำคัญ: นวัตกรรมการผลิตข้าว  การแปรรูปข้าว  การค้าข้าวในไทย

 

Abstract

This research was qualitative research. The objective was to synthesize the innovation of rice production, rice processing, and rice trade in Thailand by using Grounded Theory Methodology. The methods used in this study were in-depth interview of 6 key informants involved in the rice production, analysis of 15 theoretical samples of rice products in the food group, non-paticipatory observation of rice product buyers from modern trade stores, shopping malls, convenience stores, and online retailers, and analysis of documents related to urban consumers. The results revealed that rice consumers were the group of people that have caused innovation creation. The rice distribution channels were the places for learning, sharing, and developing innovations. Rice processing aimed to make the consumers demand for identical products. Finally, innovation of rice production was aimed at the development of food security.

Keywords: Rice Production Innovation, Rice Processing, Rice Trade in Thailand

 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวยK. T. (1). นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย. Journal of Social Development, 17(2), 51 - 67. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/41273
Section
บทความวิจัย Research Article