บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “เรื่อง เงินไม่ใช่พระเจ้า: ขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด”

Main Article Content

Patcharin Choksiri พัชรินทร์ โชคศิริ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พัชรินทร์ โชคศิริP. C. (1). บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “เรื่อง เงินไม่ใช่พระเจ้า: ขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด”. Journal of Social Development, 17(2), 153 - 159. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/41277
Section
บทวิจารณ์หนังสือ Book Review