ความเสมอภาค: แนวคิดและข้อถกเถียงเบื้องต้น

Main Article Content

สุวิชา เป้าอารีย์ Suvicha Pouaree

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดและข้อโต้แย้งเบื้องต้นของความเสมอภาค โดยเริ่มจากแนวคิดและข้อโต้แย้งของความเสมอภายใต้กฎหมาย ความเสมอภาคทางการเมือง และ ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ จากนั้นได้มีการอ้างถึงแนวคิดจากนักปรัชญา นักคิด และนักวิชาการที่สำคัญ เช่น Aristotle ที่กล่าวว่าความเสมอภาคความหมายถึงการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับ Thomas Jefferson มองว่ามนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกับ การมีความเสมอภาคกันทางสิทธิธรรมชาติ Chico Mendes กับการต่อสู้เพื่อ ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ข้อโต้แย้งของกลุ่มอนุรักษ์นิยมคลาสสิกที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นในทางธรรมชาติไม่มีความเสมอภาคกันอยู่แล้ว และมุมมองในทางตรงกันข้ามของกลุ่มเสรีนิยมคลาสสิกอย่าง John Lock และ Adam Smith ที่สนับสนุนแนวคิดความเสมอภาคกันโดยธรรมชาติ แนวคิดเรื่องความเสมอภาคในโอกาสของ Milton Friedman และ Rose Friedman ในขณะที่กลุ่มเสรีนิยมสมัยใหม่เชื่อว่ามนุษย์นั้นสามารถมีความเท่าเทียมกันในภาวะธรรมชาติและความเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันข้อโต้แย้งที่มีต่อแนวคิดเรื่องความเสมอภาคได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายด้วยเช่นเดียวกัน อาทิเช่น แนวคิดของ Kurt Vonnegut ที่มองว่า ความเสมอภาคเป็นเสมือนคำพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีใครก็ตามที่มีพรสวรรค์หรือแข็งแกร่งกว่าหรือฉลาดกว่าบุคคลอื่น และความเสมอภาคในมุมมองของ Friedrich Nietzsche ที่อธิบายว่าความเสมอภาคเป็นชนิดหนึ่งของคุณธรรมแต่เป็นคุณธรรมของทาสที่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ทรมานเฉกเช่นเดียวกับที่ทาสได้รับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Suvicha Pouareeส. เ. (1). ความเสมอภาค: แนวคิดและข้อถกเถียงเบื้องต้น. Journal of Social Development, 18, 1-17. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/62255
Section
บทความวิชาการ Viewpoint