ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจากประสบการณ์จีน

Main Article Content

หลี่ เหรินเหลียง Li Renlieng
ฑิตยา สุวรรณะชฎ Titaya Suvanajata

Abstract

 เท่าเทียมกันหรือเสมอภาคเป็นมโนทัศน์พื้นฐานที่สุดเรื่องหนึ่ง เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็มักจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจอยู่เสมอและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บทความนี้ใช้ประสบการณ์ของจีนเป็นกรณีศึกษา ได้มีการทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ความเท่าเทียมกัน ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ได้บรรยายถึงสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจในจีน วิเคราะห์สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และศึกษาผลกระทบที่มีต่อความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ แนะนำนโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ สุดท้ายสรุปนัยสำคัญของบทเรียนจากจีนที่มีต่อประเทศที่กำลังพัฒนา

Article Details

How to Cite
Li Renlieng ห. เ., & Titaya Suvanajata ฑ. ส. (2016). ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจากประสบการณ์จีน. Journal of Social Development and Management Strategy, 18, 19–34. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/62264
Section
บทความวิชาการ Viewpoint