ความเหลื่อมล้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและทางออก

Main Article Content

ปรีชา อุยตระกูล Preecha Uitragool
เอกรัตน์ เอกศาสตร์ Ekarat Ekasart

Abstract

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันมีความรุนแรงอย่างมาก แม้ว่าตัวเลขทางสถิติบางตัวไม่ได้สะท้อนเช่นนั้น โดยความเหลื่อมล้ำเป็นผลพวงมาจากความไม่เป็นธรรมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และความเหลื่อมล้ำของการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขตามมา ทั้งนี้ ความเหลื่อมล้ำของภูมิภาคมีสาเหตุพื้นฐานมาจากความเหลื่อมล้ำทางการคลัง เพราะประชาชนไร้อำนาจในการต่อรองกับภาครัฐ ดังนั้น วิธีการที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ คือ การกระจายอำนาจไปสู่ชุมชน และท้องถิ่น แต่การกระจายอำนาจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการกระจายอำนาจไปสู่ภาครัฐระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่หมายถึงการลดอำนาจรัฐและ  เพิ่มอำนาจประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ตามมาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Preecha Uitragoolป. อ., & Ekarat Ekasartเ. เ. (1). ความเหลื่อมล้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและทางออก. Journal of Social Development, 18, 35-64. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/62267
Section
บทความวิชาการ Viewpoint