การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีผลจากมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่อยู่อาศัย

Main Article Content

ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ Siwatt Pongpiachan

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพที่มีผลจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่อยู่อาศัย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยได้นำเอาสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงมาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมมาและหาข้อสรุปจากการทดสอบสมมติฐาน โดยได้กำหนดตัวแปรอิสระ ทั้งหมด 5 ประเภทคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ อาชีพ ในขณะที่ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านซอฟแวร์ ผลปรากฏว่า เพศ และ ระดับการศึกษาไม่ได้มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านซอฟแวร์ งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า อายุ รายได้ และ อาชีพ คือตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siwatt Pongpiachan ศ. พ. (2016). การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีผลจากมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่อยู่อาศัย. Journal of Social Development, 18, 175–200. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/62439
Section
บทความวิจัย Research Article